AVG

Naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

De Stichting “De Rijks 125”, hierna te noemen als de Stichting, verwerkt persoonsgegevens en wil daar graag duidelijk en transparant over communiceren.

Voor de reünie van De Rijks 150 verwerkt de Stichting persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle soorten informatie over personen waarmee zij geïdentificeerd kunnen worden. Voorbeelden zijn naam- en adresgegevens en e-mailadressen. Er wordt geen informatie gebruikt en opgeslagen over beroep, ras, godsdienst of gezondheid of andere informatie die iemands privacy ernstig kan beïnvloeden.

De Stichting verwerkt gegevens op basis van toestemming door aanmelding, inschrijving of deelname aan reünies van De Rijks Hogere Burger School (RHBS), De Rijks Scholen Gemeenschap (RSG) en de Openbare Scholen Gemeenschap Slauerhoff (OSG/College). Betrokkenen zijn vrij de toestemming te onthouden of in te trekken. In dat geval zal het wellicht niet mogelijk zijn om bovengenoemde of toekomstige reünies bij te wonen.

  • Het verzamelen en gebruiken van bepaalde gegevens is nodig om invulling te geven aan het organiseren en welslagen van reünies, bijvoorbeeld het aanbieden van voorstellingen, lunches, diners, bustochten, wandel- en vaartochten.
  • Wanneer de Stichting op deze basis gegevens verwerkt, draagt de Stichting zorg voor de nodige maatregelen om te voorkomen dat de verwerking een inbreuk vormt op de onder de privacy wetgeving geldende rechten en vrijheden.

Betrokkenen hebben verschillende rechten met betrekking tot de gegevens die de Stichting van hun verwerkt:

  • Het recht op inzage in de verwerking van persoonsgegevens door de Stichting.
  • Het recht om die gegevens te laten corrigeren en/of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is.
  • Het recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden.
  • Recht op verdere verwerking van persoonsgegevens.
  • Het recht op het overdragen van gegevens aan een andere partij.

De Stichting bewaart persoonsgegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Tevens dient de Stichting gegevens te bewaren met het oog op de dossier- en zorgplicht en de bewijspositie en voorts om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Leeuwarden, 1 juli 2018